15 % SLEVA na prsteny s kódem PRSTEN15

Pravidla Valentýnské soutěže MAJYA

Pravidla soutěže

"Vyhraj šperk zdarma za nejoriginálnější komentář"

1. Provozovatel soutěže

 • Provozovatelem soutěže je společnost MAJYA JEWELRY, s. r. o., se sídlem na Průmyslová 989/12, 747 23, Bolatice, IČ: 19062885 (dále jen "provozovatel").
 • Tímto vyhlašujeme, že tato soutěž není podporována, řízena ani jakkoliv spojena se sociální sítí. Společnost Facebook Inc. nezodpovídá za žádnou uživatelskou podporu a nereaguje na jakékoli dotazy, stížnosti či připomínky účastníků soutěže.

2. Čas a místo konání soutěže

 • Soutěž se uskutečňuje na území České republiky, začíná 22. ledna 2024 a její konec je stanoven na 4. února 2024.

3. Podmínky soutěže

 • Účastníci, kteří nesplní kritéria pro zúčastnění se v soutěži, nebo kdo poruší její pravidla, nebudou do soutěže přijati. V případě, že by taková osoba byla vyhlášena výhercem, možná vlivem poskytnutí nesprávných údajů, nenáleží jí právo na získání výhry. Výhra v takovém případě přechází na pořadatele soutěže.
 • Účastník soutěže, který není starší 18 let, může v soutěži figurovat jenom pokud ho zastupuje někdo s rodičovskou pravomocí nebo jiný zákonný zástupce, který s účastí v soutěži souhlasí. Jakékoli práva nebo závazky, jež by mohly vzniknout mladšímu než osmnáctiletému účastníkovi v důsledku jeho účasti v soutěži, lze uplatnit pouze prostřednictvím tohoto zákonného zástupce.
 • Pro účast v soutěži je vyžadována registrace na sociální síti Facebook pod skutečným uživatelským profilem a současně musí být splněny všechny stanovené podmínky. Pouze individuální osoby mohou v soutěži participovat.
 • Pokud mladší účastník soutěže do 18 let bude muset podle pravidel soutěže provést nějaké plnění nebo uhradit nějaké náklady či škodu, tím, že se do soutěže zapojí, jeho zákonný zástupce automaticky přebírá zodpovědnost za poskytnutí daného plnění nebo úhradu nákladů a škody z vlastních prostředků.

4. Podmínky pro zařazení do soutěže

 • Příspěvek označit "To se mi líbí" a sdílet na svém Facebookovém profilu.
 • Musí splňovat podmínky z třetího odstavce.
 • Vložit komentář s odkazem na šperk a napsat komu by jej chtěli darovat.
 • Každý soutěžící se může zúčastnit jen jednou, tj. jedním komentářem pod příspěvkem.

5. Vyhodnocení soutěže

 • Vyhodnocení soutěže proběhne 4.2.2024.
 • Výhercem se mohou stát 3 soutěžící s nejoriginálnějším komentářem. Výherci budou označeni v následujícím příspěvku, dle Facebookového profilu.
 • Odpovědnost Organizátora soutěže je omezena podle těchto pravidel. Při posuzování výsledků soutěže Organizátor není ovlivněn žádnými názory, návrhy nebo komentáři od účastníků nebo třetích stran a nemusí poskytovat žádné zdůvodnění svého rozhodnutí. Organizátor zaručuje, že dohlédne na průhledné a spravedlivé provedení losování a oznámení výherců soutěže.

6. Výhra

 • Výhercům budou poslány stříbrné šperky, které si zvolili v komentářích, na náklady Provozovatele.
 • Výměna za hotovost není možná.
 • Výherce vybírá a posuzuje Provozovatel.
 • Pokud není dohodnuto jinak mezi pořadatelem a výhercem, výhra přechází na pořadatele.
 • Výhercům bude poslán slevový kupon se 100% slevou, který uplatní na www.majya.cz a šperk bude odeslán na zadanou adresu v objednávce.

7. Doplňující podmínky soutěže

 • Jestliže se objeví podezření z nespravedlivého chování nebo chyb, které by mohly ovlivnit průběh soutěže, má pořadatel právo soutěž ukončit, změnit její pravidla nebo neuznat některé účastníky bez upozornění a kompenzace.
 • Tím, že se soutěžící zapojí do soutěže, vyjadřuje svůj souhlas s jejími podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 • Provozovatel má právo ověřovat dodržování pravidel soutěže a v případě porušení může účastníka diskvalifikovat nebo mu výhru nepřiznat bez náhrady. Rozhodnutí provozovatele je konečné a není povinen poskytovat vysvětlení.
 • Účastník soutěže nemůže právně uplatňovat nárok na účast nebo výhru a provozovatel může pravidla soutěže kdykoli změnit nebo soutěž ukončit bez náhrady či vysvětlení.
 • V případě, že výherce si nevyzvedne svou výhru v daném časovém limitu, právo na ni propadá zpět pořadateli.
 • Pořadatel nenese zodpovědnost za chybné kontaktní informace poskytnuté výhercem, stejně jako za situace, kdy výherce nedostane svou výhru z důvodů, které nejsou na straně pořadatele.
 • Pořadatel má právo upravit podmínky soutěže i během jejího konání bez nutnosti předchozího oznámení.
 • Pokud pořadatel zjistí nebo má podezření na podvodné nebo nečestné chování účastníka nebo osoby, která mu pomáhala v soutěži, bude daný účastník z soutěže vyloučen, a to i v případě, že jeho jednání je v rozporu s pravidly soutěže nebo dobrými mravy.

8. Nakládání s osobními údaji

 • Osobní data účastníků soutěže budou uchovávána a zpracovávána pouze po dobu konání dané soutěže. Po skončení události nebudou data dále zpracovávána a organizátor zaručuje, že nebudou poskytnuta třetím stranám.
 • Pro účast v soutěži je nutné poskytnout plné jméno účastníka a kontakt ve formě e-mailové adresy nebo zprávy na Facebookové stránce organizátora.
 • Aby bylo možné odeslat cenu vítězi, je potřeba zadat kontaktní informace podle formuláře na stránkách www.majya.cz
 • Účastí v soutěži účastník vyjadřuje svůj volný a informovaný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních dat a s publikací jeho jména, příjmení, věku a soutěžního příspěvku na internetu podle § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.)
Tyto podmínky jsou platné od 22.1.2024
 

Nastavitelné prsteny